Carta Informativa Escola de Música

Benvolguts alumnes i famílies,

Com bé sabeu l'activitat docent  ha estat suspesa. Estem segurs que amb el suport de tota la comunitat educativa (gestió, alumnat, professorat i famílies) aconseguirem passar aquesta crisi de la millor manera possible. En aquests moments, és quan més units hem  d'estar, i estem segurs que així serà.

Aquest matí hem estat reunits per estudiar les mesures que hem de prendre i com dur-les a terme a partir del dilluns 23 de març donant així marge de maniobra per assessorar-vos, formar-nos, preparar els materials i informar a les famílies de tot.

A continuació, enumerem les mesures:

  • Les classes d'instrument: Cada professor, es posarà durant aquesta setmana en contacte amb tots els seus alumnes o responsables per tal de determinar si la classe on-line es farà a la mateixa hora que la tenien o algun altre horari. Si algun alumne prefereix no fer la classe on-line i retrasar-la a quan aquesta situació haja passat, no hi haurà cap problema. El professorat s'adaptarà a la decisió de comú acord.

Per a l'alumnat de percussió i sabent que és impossible que tinguen tot l'instrumental a casa, el professorat parlarà i preguntarà a cada alumne la seua disposició.

Les classes on-line es faran principalment per skype  però  es podrà utilitzar un altra APP si el professor o l'alumne ho consideren oportú.

Recordeu que el professor contactarà directament amb tot el seu alumnat per donar les instruccions oportunes i l'assessorament necessari.

  • Les classes de llenguatge musical:  S' impartiran mitjançant la plataforma classroom i  també utilitzant la plataforma I-music.

Tot l'alumnat rebrà l'accés al seu grup de classroom.Cada grupestarà format per els alumnes que normalment formen la classe de llenguatge musical. El professor anirà aportant material,controlant el que va fent cadascú. La mateixa plataforma permet també enviar vídeos d' explicacions.

  • Les classes de Jardí Musical: Es compartiran vídeos i materials a través de la plataforma Classroom per cada grup/nivell on apareixeran els continguts a treballar, les pautes a seguir i tot el necessari perquè puguen desenvolupar les sessions amb facilitat. En tots els moments el professors aniran realitzant el seguiment i resoldran dubtes.
  • Les classes de Bressol Musical (0-3 anys). Es farà una sessió setmanal en directe.  Durant aquesta setmana es faran totes les proves necessàries per assegurar que es puguen realitzar correctament. La manera de poder veure la sessió en directe serà mitjançant d'un enllaç que vos enviarem a cadascun de vosaltres abans de la sessió. Cada grup de bressol tindrà un grup de difusió de whassap i serà on se vos envie el enllaç per a la sessió en directe.
  • Les classes de Musicoterapia. El professor es posarà en contacte en vosaltres per a determinar conjuntament com fer la sessió setmanal.

Totes aquestes mesures, estan subjectes a les notícies o instruccions que tinguem per part de les autoritats sanitàries i educatives. Per això estarem atents per a informar de qualsevol canvi en els protocols.

Amb tot, volem que l'educació no es veja perjudicada i puguem reprendre l'activitat normal amb la major il·lusió i ganes de continuar gaudint de la música.

Gràcies per la comprensió i remarem tots en la mateixa direcció per a aconseguir superar aquesta situació.

 L'escola de música Manuel Lattur

 

Queridos alumnos y familias,

Como bien sabéis la actividad docente  ha sido suspendida. Estamos seguros que con el apoyo de toda la comunidad educativa (gestión, alumnado, profesorado y familias) conseguiremos pasar esta crisis de la mejor manera posible. En estos momentos, es cuando más unidos tenemos que estar,  y estamos seguros que así será.

Esta mañana nos hemos reunido para estudiar las medidas que tenemos que tomar y como llevarlas a cabo a partir del lunes 23 de marzo dando así margen de maniobra para asesoraros, formarnos, preparar los materiales e informar a las familias de todo.

A continuación, enumeramos las medidas:

1.     Las clases de instrumento: Cada profesor, durante esta semana se pondrá en contacto con todos sus alumnos o responsables para determinar si la clase on-line se hará a la misma hora que la tenían o algún otro horario. Si algún alumno prefiere no hacer la clase on-line y retrasarla para cuando esta situación haya pasado, no habrá ningún problema. El profesorado se adaptará a la decisión de común acuerdo.

Para el alumnado de percusión y sabiendo que es imposible que tengan todo el instrumental en casa, el profesorado hablará y preguntará a cada alumno su disposición.

Las clases on-line se harán principalmente por skype  pero  se podrá utilizar un otra APP si el profesor o el alumno lo consideran oportuno.

Recordar que el profesor contactará directamente con todo su alumnado para dar las instrucciones oportunas y el asesoramiento necesario.

2.     Las clases de lenguaje musical:  Se  impartirán mediante la plataforma classroom y también  utilizando la plataforma I-music.

Todo el alumnado recibirá el acceso a su grupo de classroom.  Cada grupo  estará formado por los alumnos que normalmente forman la clase de lenguaje musical. El profesor irá aportando material,  controlando el que va haciendo cada uno. La misma plataforma permite también enviar videos de  explicaciones.

3.     Las clases de Jardín Musical: Se compartirán videos y materiales a través de la plataforma Classroom por cada grupo/nivel donde aparecerán los contenidos a trabajar, las pautas a seguir y todo el necesario para que puedan desarrollar las sesiones con facilidad. En todos los momentos los profesores irán realizando el seguimiento y resolverán dudas.

4.     Las clases de Bressol Musical (0-3 años). Se hará una sesión semanal en directo en la hora que teníais la clase.  Durante esta semana se harán todas las pruebas necesarias para asegurar que se puedan realizar correctamente. La manera de poder ver la sesión en directo será por medio de un enlace que os enviaremos a cada uno de vosotros antes de la sesión. Cada grupo de bressol tendrá un grupo de difusión de whassap i será donde se envie el enlace para la sesión en directo.

5. Las clases de Musicoterapia. El profesor se pondrá en contacto con vosotros para determinar conjuntamente como hacer la sesión semanal.

Todas estas medidas, están sujetas a las noticias o instrucciones que tengamos por parte de las autoridades sanitarias y educativas. Por eso estaremos atentos para informar de cualquier cambio en los protocolos.

Con todo, queremos que la educación no se vea perjudicada y podamos retomar la actividad normal con la mayor ilusión y ganas de continuar disfrutando de la música.

Gracias por la comprensión y remaremos todos en la misma dirección para conseguir superar esta situación.

 La escuela de música Manuel Lattur.